රසායනික පොහොර,දිළීර නාශක හා පළිබෝධනාශක ආනයනය තහනම් කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කිරීමට අදාලව නව ගැසට් නිවේදනයක් […]

මහ කන්නයට හෙක්ටයාර් පන්ලක්‍ෂයක් වගා කරලාලු ඉදිරි කන්නය සඳහා වගා කළ යුතු හෙක්ටයාර ලක්‍ෂ අටක ප‍්‍රමාණයක් මේ වනවිට, […]