ලංකාවට යුරෝ ඩොලර් නැවෙන් ආපු ගමන් 5000 කොළවලට මාරු කරලා බෙදන්න බෑ කියපු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මාධය සාකච්ඡාවකදී […]

තමන්ගේ අමාත්‍යංශයට ඉතුරු වෙලා තියෙන අනෙක් ආයතනයත් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂටම ලබා දෙන්න කියලා දැනුම් දීමක් මුදල් රාජ්‍ය […]