පසුගිය දිනවල දිවයිනේ සිදු වූ ගැස් ටැංකි පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණයක් ආරම්භ කර එයට වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ව අත්අඩංගුවට ගන්නා […]