ගෑස් සිලින්ඩර ප්‍රශ්නය සියයට සියයක් නිවැරදිවී ඇතැයි පාරිභෝගික ජනතාවට තවමත් සහතිකයක් ලබාදිය නොහැකි බව පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය […]

ගෑස්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන රජය හා අදාළ ආයතන පසුගිය කාලයේ තම වගකීම ඉටුකර නැති බව නිහතමානීව පිළිගන්නා බවත්, […]

සීනී කිලෝ එකක් රුපියල් 210 කට අළෙවි කරලා සීනි කිලෝ එකකින් රුපියල් 100 ලබා ගැනීම අපරාධයක් බවත් මේ […]