පාර්ලිමේන්තුව තුළ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට එල්ල වන තර්ජන සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයා නිසි මැදිහත්වීමක් නොකළොත් මෙම ප්‍රශ්නය අකමැත්තෙන් වුවද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට […]

ජනාධිපතිගේ පෞද්ගලික නීතිඥ මහත්වරුන් රටට නව ව්‍යවස්ථාවක් හදන බව ආරංචි වූ බවත්  එම කටයුතු සිදු කරන්නේ  ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික […]