සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලගේ නිල නිවසේ විදුලි පරිභෝජනය වෙනුවෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයවිය යුතු මුලු මුදල රුපියල් […]

– ගෙදර වාහන සර්විස් එකක්ද? – මාසෙට ලක්ෂෙට ආසන්න බිල්! – මේ දුප්පත් මිනිහාගේ බිල් නොගෙව්වා කියා කපන […]

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා පත්කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයා සහ තමන් අතර කිසිඳු ගැටුමක් නොවූ බවත් අමාත්‍යවරයා ලෙස නිවැරදි […]

ශ්‍රී ලංකාව බහු ආංගික උපාය මාර්ග ඔස්සේ ක්ෂය රෝගය පාලනය කිරීමට සමත්ව ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල […]