ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 200ක මූල්‍ය අපරාධයකට සම්බන්ධ සුකේෂ් චන්ද්‍රසේකර් පිළිබදව සාක්ෂි ලබා දීමට පැමිණෙන ලෙස දිල්ලි මූල්‍ය බුද්ධි […]

ඉන්දීයාවේ විශාල මූල්‍ය වංචා සිදු කළ, සුකේෂ් චන්දසේකර් බොලිවුඩ් නිළි ජැක්ලීන් ෆර්නැන්ඩස්ට චොක්ලට් සහ මල් තිළිණ කරලා තියෙන […]