ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගනුදෙනු කරනවා නම් තමන් ආණ්ඩුවෙන් යන බව පැවසූවේ කළ වත්මන් රජය කිසිම අවස්ථාවක ජාත්‍යන්තර […]

දැන් තියෙන ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණදීමට අමාරු නිසා, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යනවාද නැද්ද කියන කාරණය ගැන දෙසැම්බර් 13 වැනිදා […]

බැසිල්, මිලින්ද අයිඑම්එෆ් යන්න කැමතියි ඒත් පීබී, කබ්රාල් ඇතුළු අය අකමැතියිලු අපේ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් විදියට […]