ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇති බවට ප්‍රමාණවත් කරුණු දැක්වීමකින් තොරව හදිසි නීතිය පැනවීම ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කිරීමක් බවත් […]

කළුතර  අපරාධ විමර්ශන  ඒකකයේ අත්අඩංගුවේ සිටියදී ආයුධ පෙන්වන්න රැගෙන ගොස් ඝාතනය කළ  හේවාලුනුවිලගේ ලසන්ත නොහොත් ටින්කර් ලසන්තගේ  බිරිඳ […]