‘හිජාස් හිස්බුල්ලා කියන පුද්ගලයා පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදීන් සමඟ තුන් වතාවක් කතා කරලා තියෙනවා මේකට ඉස්සෙල්ලා. […]