රටේ ප්‍රධාන මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සූදානම් වන විට ඒ සඳහා ඇප මුදල් ලබාගැනීම නවත්වන්නැයි නියෝග කරමින් නීතිවිරෝධී ලියුමක් ගැසූ […]