එන්නත්කරණයට ආණ්ඩුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක් වියදම් කරලා තියෙනවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත කියලා තියෙනවා. ඒ වියදම […]