ආර්ථිකයෙන් පැත්තක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය නැතිව ආර්ථිකය මෙහෙයවීම ආණ්ඩුව මුල සිටම දැරූ ස්ථාවරයක් විය. මහ බැංකුවේ අධිපතිව […]