ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ සිදු වී ඇතැයි  කියන රුපියල් කෝටි 100කට අධික මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කර […]

චීනයෙන් පොහොර ගෙන්වන ෂිංග්ඩාඕ බයෝටෙක් ගෘප් සමාගම සහ එම සමාගමේ දේශීය නියෝජිත සමාගම වන චෙලීනා කැපිටල් කෝපරේෂන් වෙත […]

චීනයෙන් කාබනික පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටුවා නැති බවත් අහිතකර බැක්ටීරියා හමුවූ පොහොර නිපදවන චීන සමාගමෙන් පොහොර ගෙන්වීම අත්හිටවූ බවත් […]