මීට පෙර මිලදීගත් මුව ආවරණ සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම පරීක්ෂණයක් කරමින් තිබියදී එකක් රුපියල් 40 […]