එරාජ් ප්‍රනාන්දු මහතාට එරෙහිව  විනය පරීක්ෂණයක්  පැවැත්වීමට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  අවධානය  යොමු වී ඇත. කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් […]