ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 206ක් වටිනා රත්තරන් ගිය මාසේ රහසේම විකුණලාලු. අපේ රට සතු රත්තරන් සංචිතයෙන් […]

නුතන ආණ්ඩුකරණ ක්‍රියාවලියේදී ජනතාවගේ බහුවිධ අභිලාෂ හා අවශ්‍යතාවයන් ඉටුකරදීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ නොයෙකුත් ගැටලුවලට රජයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. අපවැනි […]