ඩබ්ලිව්. ජයසිරිගේ මතක සමග ලට්ට ලොට්ට අතට ගත්තේ එහි රසවත්ද අර්ථවත්ද තොරතුරු ඇතැයි යන අදහසිනි. ජයසිරි අය්යා මාර කතා කියන්නෙකු බව […]