අත්‍යවශ්‍ය එළවළු වර්ග දහයක් නැතිව නත්තල් සමරන්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා දඹුල්ල තොග වෙළෙන්දෝ කියනවා. ඉදිරි කාලසීමාව ඇතුළේ පොහොර […]