ශක්ති නිවුස්හි වවුනියාවේ මාධ්‍යවේදී නවරත්නම් කපිලනාත් සහ බීබීසී සේවයේ  නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කරන අඩාලචේනයි ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදී  යූ.එල්.මුබාරක් […]