ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයට නිලධාරීන් 29 දෙනකු බදවා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇස් වසා අනුමැතිය ලබාගෙන ඉන් හත් දෙනකු […]

රුපියල් කෝටි 3 කට ගත්ත සීසීටීවී ජීපීඑස් කඩලා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටිකට් මැෂින් 2000 ක් තියෙද්දී තවත් 1000 ක් අරගෙන […]