මේ  වෙනකොට  වෙළඳපොලේ දුම්වැටි හිඟයක් පවතිනවා. ඒ වගේම දුම්වැටි මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයන් දුම්වැටි මිලදී ගන්න පෝලීම්වල ඉන්නවා. ඒ […]