හාලිඇල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ පොලිස් පණිවිඩයක් මත කියමින්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත්ගේ පැමිණිල්ලකට සම්බන්ධ සිදුවීමක් පදනම් කරගෙන හාලිහැල ප්‍ර […]