සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලගේ නිල නිවසේ විදුලි පරිභෝජනය වෙනුවෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයවිය යුතු මුලු මුදල රුපියල් […]