හමුදා කුමන්ත්‍රණයකින් බලයේ පහ කරපු මියන්මාරයේ හිටපු අගමැතිනි අවුන් සාන් සු-කී වසර 4ක සිට දඬුවමකට ලක් කරලා. එයින් […]