අයවැය ඉස්සරහට එන්න නියමිතයි. මේ වෙද්දී විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත එළියට දාලා තියෙනවා. මේක තමයි ඔය අයවැය කියලා අපි […]

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමාගේ හිතවතෙක් නම් නෙවෙයි. දිගින් දිගටම බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට ඍජු, වක්‍ර […]

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංයට වෙන් කරලා තියෙන්නේ බිලියන 22.8ක විතර ගාණක්. ඒක ගියපාර වෙන් කරපු බිලියන […]