කාබනික දියර පොහොර අඩංගු කෑන් පුපුරා යන්නේ එම පොහොර නිසි ආකාරයෙන්, නිසි ප්‍රමිතීන්ට යටත්ව නිෂ්පාදනය නොකිරීම නිසා බව […]

චීනයෙන් මෙරටට ආනයනය කිරීමට සූදානම් කර ඇති ඝන කාබනික පොහොර තොගයේ සාම්පල් තුළ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ඇති බවට අනාවරණය […]