ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස රාජා එදිරිසූරිය මහතා පත්කර ඇත. දෙසැම්බර් 14 දින ජනාධිපතිවරයා මෙම පත් […]

තමන්ගේ ආයතනයට අලුත් සභාපතිවරයෙක් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කරන්න කියලා ආයෝජන මණ්ඩලයේ වෘත්තිය සමිති ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. […]

විවිධ ව්‍යාපෘතිවල යටිතල පහසුකම් සඳහා විධිමත් ගෙවීම් සැලැස්මකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 3352.92 ක මුදලක් […]