ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස රාජා එදිරිසූරිය මහතා පත්කර ඇත. දෙසැම්බර් 14 දින ජනාධිපතිවරයා මෙම පත් […]

විවිධ ව්‍යාපෘතිවල යටිතල පහසුකම් සඳහා විධිමත් ගෙවීම් සැලැස්මකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 3352.92 ක මුදලක් […]

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයට නිලධාරීන් 29 දෙනකු බදවා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇස් වසා අනුමැතිය ලබාගෙන ඉන් හත් දෙනකු […]