රට හමුවේ ඇති අභියෝග ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාව වත්මන් ආණ්ඩුවට තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවේ […]

2022 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීමට ඇති ආදායම් සහ කරන්නට ඇති වියදම් ගැන සඳහනක් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් […]

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ‘බේල්අවුට් පැකේජ් එක’ හෙවත් සහන පැකේජය ලබානොගන්නා බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලයට […]