හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය සහභාගී වු යාපනයේදී පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණයකට සහභාගී වු අරුන් සිද්ධාර්ථන් මහතාට එම උද්ඝෝෂණයට සහභාගී වූ පිරිසක් […]