ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක සභික, ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය 2021 දෙසැම්බර් 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මොනාක් ඉම්පීරියල් සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ […]