2022 අයවැය යෝජනාවලියේදී ඉදිරිපත් කළ, ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කරගත් ආහාර සුරක්ෂිතතා සහන මල්ල කියන වැඩසටහනට පෙබරවාරි 14 වැනිදා […]