නොවැම්බර් 12 වැනිදා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැයේදී වාහන ආනයනකරුවන් සහන ඉල්ලා තියෙනවා. මේ ගැන ඩේලි ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් පුවත්පත […]