සහල් යුද්ධය සහල් මෝල් කතිපයාධිකාරයට ජය ගෙන දෙමින් අවසන් වී තිබේ. බලයට පත්වීමට පෙර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධව […]

අකමැත්තෙන් වූවත් පිටරටින් හාල් ආනයනය කරන්න සිදු වෙන බවත් ඒ සදහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් ම […]