සමගි ජන බලවේගය නොවැම්බර් 16 වැනිදා පැවැත්වීමට සූදානමින් හිටපු රැළිය කොවිඩ්-19  වසංගතයට අදාලව ආණ්ඩුව දාපු අලුත් සීමා හේතුවෙන් […]