සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ මෙහෙයුම් කටයුතු යළි ආරම්භ කිරිම තවදුරටත් ප්‍රමාද වන බව බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.ආර්. වොල්ගා මහත්මිය […]

බොරතෙල් මිලදී ගැනීමේ දුෂ්කරතාව හේතුවෙන් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව ජනවාරි 03 වන දින සිට ජනවාරි 26 වැනිදා දක්වා තාවකාලිකව […]