රට තවත් ලොක්ඩවුන් කරගෙන සිටිම ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ කියලා මුදල් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ […]

අමාත්‍යාංශ 43ක් යටතේ රුපියල් මිලියන 1000 ඉක්මවන මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 319ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින […]