පහුගිය ඉරිදා දිවයින පත්තරයේ උදයංග වීරතුංග යන නමින් දැවැන්ත දූෂණ චෝදනා සහිත ලිපියක් පළ වෙලා. ඒ ලිපිය ලියූ […]

රට තවත් ලොක්ඩවුන් කරගෙන සිටිම ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ කියලා මුදල් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ […]