සමගි ජන බලවේගය නොවැම්බර් 16 වැනිදා පැවැත්වීමට සූදානමින් හිටපු රැළිය කොවිඩ්-19  වසංගතයට අදාලව ආණ්ඩුව දාපු අලුත් සීමා හේතුවෙන් […]

පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ මංතීරු ව්‍යාපෘතිය නවත්වන්නේ නැතිව ක්‍රියාත්මක කරන බව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් එන්පීකේ රණවීර සන්ඩේ ටයිම්ස් […]