දැනට පවතින ලංකාවට ඩොලර් නැති ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බඩු මිලට ගන්නත්, ලංකාවට භාණ්ඩ එවන්නත් විකල්ප ක්‍රමවේද […]

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 206ක් වටිනා රත්තරන් ගිය මාසේ රහසේම විකුණලාලු. අපේ රට සතු රත්තරන් සංචිතයෙන් […]