ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 206ක් වටිනා රත්තරන් ගිය මාසේ රහසේම විකුණලාලු. අපේ රට සතු රත්තරන් සංචිතයෙන් […]

එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස්වරි සාරා හල්ටන් මෙරට මානව හිමිකම්වලට අදාල කාරණා ගණනාවක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් විදේශ […]

පෝට් සිටි ළඟ තවත් වටිනාම ගොඩනැගිල්ලක් සෙලෙන්දිවා සමාගමෙන් විකුණනවායැයි චෝදනා එල්ල වූ ගොඩනැගිලි අතර මේකත් තියෙනවා. ජනරජ ගොඩනැගිල්ල […]