ඕස්ට්‍රේලියාවට න්‍යෂ්ඨික බලැති සබ්මැරීන් ලබාදීමේ තීන්දුව උතුරු කොරියාවේ විවේචනයට ලක්වෙලා. ප්‍රතිචාර දක්වන බවට වක්‍ර තර්ජනයකුත් කරලා. මෑතකදී ඕස්ට්‍රේලියාව, […]