පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ වළ දැමූ රත්තරන් තොගයක් හොරෙන් ගොඩගන්න ගිය මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හෙවත් සරත් වීරසේකර මහතාගේ අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ […]

තම තමන්ගේ අමාත්‍යාංශවල කපන්න පුළුවන් හැම වියදමක්ම ගැන තොරතුරු එකතු කරලා වාර්තාවක් දෙන්න කියලා මහා භාණ්ඩාගාරය හැම අමාත්‍යාංශ […]