අනුර සහ ලාල්කාන්ත මල්වත්තේ සහ අස්ගිරියේ මහා විහාරවලට ගොස් නායක අනුනායක හිමිවරුන් මුණ ගැසීම විවාදාත්මක සිද්ධියක් වී තිබේ. […]

ඩබ්ලිව්. ජයසිරිගේ මතක සමග ලට්ට ලොට්ට අතට ගත්තේ එහි රසවත්ද අර්ථවත්ද තොරතුරු ඇතැයි යන අදහසිනි. ජයසිරි අය්යා මාර කතා කියන්නෙකු බව […]