මේ වෙද්දී දිනකට පැය දෙකහමාරක පමණ කාලයක්, විදුලිය විසන්ධි කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අභ්‍යන්තර වශයෙන් යෝජනාවක් කර ඇති […]