ලෝකයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශාලම සංවිධානය වන අන්තර්ජාතික පාර්ලිමේන්තු සංවිධානය වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ව බන්ධනාගාරගත කිරීම අසාධාරණ […]

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ මස්සිනා වන මොහොමඩ් ෂියාබ්දීන් ඉස්මත්දීන් ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කරපු බව කියපු තරුණිය තවමත් කන්‍යාවක් […]