වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වී පිහිටුවන ලද විද්‍යාත්මක ඇමති මණ්ඩලය මාස 24 කදී අවස්ථා 20කට වැඩියෙන් සංශෝධනය කර ඇත. […]