අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ කිසිසේත්ම තම තනතුරින් ඉවත්වන්නේ නැති බවත් ඒ මහතාව තනතුරින් ඉවත් කිරීමට වුවමනා වී ඇත්තේ කාටදැයි […]

කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලෙය් කුලපති ලෙස ජනාධිපතිවරයා පත් කළ මුරත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන්ගේ පත් කිරීමට විරෝධය දක්වමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 2021 […]