අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ කිසිසේත්ම තම තනතුරින් ඉවත්වන්නේ නැති බවත් ඒ මහතාව තනතුරින් ඉවත් කිරීමට වුවමනා වී ඇත්තේ කාටදැයි […]

මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් කුලපති ධූරයට පත්කිරීම කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය අත්කරගෙන සිටින ජාත්‍යන්තර කීර්ති නාමයට කැළලක් යැයි එම විශ්ව […]